Tất cả
Nakroth Siêu Việt 1
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 15
Trang Phục: 8
35,000đ
ngọc 61
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 19
Trang Phục: 11
45,000đ
ngọc 59
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 17
Trang Phục: 6
35,000đ
ngọc 75
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 18
Trang Phục: 8
35,000đ
ngọc 74
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 17
Trang Phục: 8
35,000đ
ngọc 90
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 16
Trang Phục: 8
40,000đ
ngọc 61
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 19
Trang Phục: 10
35,000đ
ngọc 75
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 16
Trang Phục: 6
30,000đ
ngọc 90
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 18
Trang Phục: 6
55,000đ
ngọc 65
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 16
Trang Phục: 3
25,000đ
ngọc 53
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 19
Trang Phục: 10
35,000đ
ngọc 83
Đá quý: Không
Rank: Đồng
Tướng: 23
Trang Phục: 10
50,000đ